PHP Classes

File: etc/gd.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/gd.txt   Download  
File: etc/gd.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 12,882 bytes
 

Contents

Class file image Download
Teacs Ughdarrasail na Iomlanachd DUTHCHANNAN AONAICHTE OIFIS AN FHIOSRACHAIDH PHOBLAICH GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A' CHINNE-DAONNA ROI-RADH Do bhrýgh 's gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nÓdarra agus c˛irichean neo-sgaraichte uile bhuill a' chinne-daonna na stŔidh airson saorsa, ceartas agus sýth an t-saoghail, Do bhrýgh 's gun do dh' adhbharaich a bhith a' cur c˛irichean dhaoine ann an suarachas gnýomhan borba a shÓraich cogaisean, a bhith air an cleachdadh, agus gum bheil an latha air teachd anns am bi saor-labhartas, saor chreideamh agus saorsa bho eagal agus dýth air a ghairm mar Órd-mhiann an t-sluaigh choitcheann, Do bhrýgh 's gu bheil e uile do-sheachanta feumail - mas e nach bi an duine air a cho-Ŕigneachadh mu dheireadh gu ceannairc a dhŔanamh an aghaidh ain-tighearnas agus f˛irneart gum bi c˛irichean an duine air an dýon tro riaghladh an lagha, Do bhrýgh 's gu bheil e do-sheachanta feumail cleamhnasan cÓirdeil a stŔidheachadh eadar d¨thchannan, Do bhrýgh 's gun do chuir sluagh nan D¨thchannan Aonaichte an creideamh as ¨r ann an c˛irichean fhear is mhnathan agus mar an ceudna gun do chuir iad romhpa adhartas s˛isealta agus ýrean beatha nas fhŔarr ann am barrachd saorsa a dhaingneachadh, Do bhrýgh 's gun do gheall gach Ball StÓite, ann an co-luib ris na D¨thchannan Aonaichte, gum brosnaicheadh iad uile-spŔis agus aire do ch˛irichean agus saorsa an t-sluaigh, Do bhrýgh 's gu bheil tuigse choitcheann a thaobh c˛irichean agus saorsaidhean uile gu lŔir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil, Mar sin, a nis, Tha A' CHOMHDHAIL CHOITCHEANN a' cur an cŔill NA GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A' CHINNE-DAONNA seo na bhun-tomhais do gach sluagh is d¨thaich a chum na crýche gun dŔan gach neach is gach d¨thaich (a' cumail na Gairm seo nan sealladh) strý gu bhith a' brosnachadh nan c˛irichean agus nan saorsaidhean sin tro theagasg is tro fhoghlam agus tro cheuman adhartach - nÓiseanta agus eadar-nÓiseanta - a' daingneachadh an cleachdaidhean am measg nan d¨thaich dem bheil iad fhein nam buill agus cuideachd anns na týrean a tha fon ughdarras. Bonn 1. Tha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an c˛irichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu ch˛ir dhaibh a bhith be˛ nam measg fhein ann an spiorad brÓthaireil, Bonn 2. Tha gach neach fa leth airidh air gach c˛ir is saorsa a tha sgrýobhte anns A' Ghairm seo a dh' aindeoin gnŔ sam bith, mar tha cinneadh, dath craicinn, gnŔ-cinneil, cÓnan, creideamh, beachdan poiliticeach, t¨sachd nÓiseanta neo s˛isealta, sealbhachd, gin neo inbhe air bith eile. A thuilleadh, chan fhaod deifir a bhith air a dhŔanamh air bonn inbhe phoiliticeach, uachdaranail neo eadar-nÓiseanta a tha ceangailte ri d¨thaich dom buin neach co-dhi¨ tha an d¨thaich sin neo-eiseimeileach, fo urras, fon rýaghladh neo fo bhacadh d¨thcha eile. Bonn 3. Tha c˛ir aig gach neach air beatha, saorsa agus tearainteachd. Bonn 4. Cha bhi neach air a chumail fo thrÓilleachd neo fo dhaorsa. Bithidh trÓilleachd agus trÓill-mhalairt air a thoirmeasg na uile chruth. Bonn 5. Cha bhi neach air a smachdachadh gu pian neo gu dŔiligidhean an-iochdmhor, mi-dhaonna neo truaillidh. Bonn 6. Tha c˛ir aig gach neach a bhith air a choimhead mar bhall den chinne-daonna ann an sealladh an lagha. Bonn 7. Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair, agus mar sin airidh air dýonachd an lagha. Tha gach neach airidh air an aon dýon ann an aghaidh eadar-dhealachaidh sam bith a bhriseas a' Ghairm seo agus an aghaidh brosnachaidh sam bith a chuirear air chois airson eadar-dhealachadh a dhŔanamh. Bonn 8. Tha c˛ir aig gach neach air furtachd Ŕifeachdach bho na c¨irtean nÓiseanta airson gnýomhan a tha briseadh nan c˛irichean dleasdanach a tha air an toirt seachad tron lagh. Bonn 9. Cha bhi neach air a chur an sÓs neo ann an grŔim neo air fh˛garrachadh gu mi-laghail. Bonn 10. Tha c˛ir aig gach neach gum faigh e Ŕisdeachd phoblach ann an lÓn-cheartas bho ch¨irtean neo-eiseimeileach agus neo-leththromach nuair a tha a ch˛irichean air an ceasnachadh agus nuair a tha gnýomhan eucorach air a chur Ós a leth. Bonn 11. 1. Tha c˛ir aig gach neach aig a bheil eucoir dhioghaltach air a chur as a leth a bhith air a mheas neo-ciontach gus an teid a chionta a dhearbhadh a-rŔir an lagha aig deuchainn phoblach far am bheil gach barrantas a tha feumail saor dha airson a dhýonachd. 2. Chan fhaod neach a bhith air a mheas ciontach mar thoradh air gnýomh neo dearmad nach robh na chionta dhioghaltach fo laghan nÓiseanta neo eadar-nÓiseanta aig an Óm san deach an gnýomhachadh. Ni mo na sin chan fhaodar cÓin nas truime a chur air neach na bha freagarrach aig an Óm san deachaidh an eucoir a dhŔanamh. Bonn 12. Chan fhaodar neach sam bith a cheannsachadh le bhith a' buintinn ri phearsantachd, ri theaghlach, ri dhachaidh neo tro sgrýobhadh agus ni m˛ a dh' fhaodar buintinn ri onair neo ri chli¨. Tha uile ch˛ir aig gach neach air dýon bhon lagh an aghaidh ionnsaighean den t-se˛rsa sin. Bonn 13. 1. Tha c˛ir aig gach neach air saorsa gluasaid agus saorsa c˛mhnaidh an taobh a-staigh crýoch gach stÓit. 2. Tha c˛ir aig gach neach cead a bhith aige d¨thaich sam bith, eadhon a dh¨thaich fhein, fhÓgail agus cuideachd cead gu tilleadh gu a dh¨thaich fhein. Bonn 14. 1. Tha c˛ir aig a h-uile neach dýdean bho gheur-leanmhain a shireadh agus sýtheachd fhaotainn ann an d¨thchannan eile. 2. Chan fhaodar a' ch˛ir seo a chleachdadh a thaobh thagraidhean nach eil poiliticeach neo a thaobh ghnýomhan a tha an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan d¨thchannan Aonaichte. Bonn 15. 1. Tha c˛ir aig gach neach a bhith air ainmeachadh gu nÓiseanta. 2. Chan fhaodar a dh¨thchas nÓiseanta, neo a ch˛ir air a dh¨thchas nÓiseanta atharrachadh, Óicheadh air neach air bith. Bonn 16. 1. Tha e na ch˛ir aig gach fireannach is boireannach, a dh' aindeoin cinnidh is a tha air teachd gu aois, p˛sadh agus teaghlach a stŔidheachadh. Tha iad dligheach air c˛irichean co-ionnan nam p˛sadh rŔ ¨ine am p˛saidh agus ann an sgaoileadh a' ph˛saidh. 2. Chan fhaodar p˛sadh a bhith air a chompÓirteachadh ach a mhÓin le saor-thoil gach cŔile. 3. 'S e an teaghlach aonad nÓdarra agus bunaiteach gach sluaigh agus mar sin airidh air a bhith air a dhýon leis an t-sluagh agus an StÓit. Bonn 17. 1. Tha e na ch˛ir aig gach neach sealbhachd a bhith aige fhein a thuilleadh air sealbhachd ann an co-chomunn dhaoine eile. 2. Chan fhaodar a shealbhachd a thoirt bho neach gu mi-riaghailteach. Bonn 18. Tha e na ch˛ir aig gach neach saorsa smuain, saorsa cogais agus saorsa creidimh a bhith aige; tha a' ch˛ir seo a' gabhail a-steach saorsa airson a chreidimh 's a chreud atharrachadh, na aonar neo ann an c˛mhlan dhaoine eile ann am follais neo gu dýomhair agus am foillseachadh tre theagasg, tre aoradh agus tre bhith gan cleachdadh. Bonn 19. Tha c˛ir aig gach neach air saorsa beachd agus labhairt; tha a' ch˛ir seo a' gabhail a-steach a bhith ag altruim bheachdan gun bhacadh sam bith agus a bhith a' sireadh agus a' toirt seachad e˛lais tro mheadhan sam bith a dh' aindeoin cnapan-starraidh a dh' fhaodadh a bhith anns an rathad. Bonn 20. 1. Tha c˛ir aig na h-uile saorsa a bhith aca airson co-chruinneachadh agus co-chomunn. 2. Chan fhaodar neach a cho-Ŕigneachadh gu bhith na bhall de cho-chomunn sam bith. Bonn 21. 1. 'S e c˛ir neach sam bith co-phÓirt a ghabhail ann an riaghaltas a dh¨thcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean. 2. Tha c˛ir aig na h-uile slighe fhosgailte a bhith aca airson seirbhis phoblach a dhŔanamh dhan d¨thaich. 3. Bithidh toil an t-sluaigh na bhunait airson barantas riaghlaidh agus bithidh seo air a dhŔanamh follaiseach ann a bhith a' cumail thaghaidhean tro bh˛tadh coitcheann a bhitheas air a chumail ann an dýomhaireachd aig amannan Óiridh neo tro dh˛ighean saor-thaghach eile. Bonn 22. Tha c˛ir aig gach neach, mar bhall den phoball air tearainteachd s˛isealta agus tha e airidh, tro oidhirpean nÓiseanta agus co-oidhirpean eadar-nÓiseanta a-rŔir eagrachadh is seilbh gach StÓit, air gach c˛ir eaconomaigeach, sh˛isealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd. Bonn 23. 1. 'S e c˛ir gach neach a bhith ri obair, ri saorsa airson obair a thaghadh, ri c¨mhnantan obrach a tha ceart agus fÓbharach agus ri dýon an aghaidh a bhith gun obair. 2. Tha c˛ir aig gach neach, gun leth-bhreth sam bith, air pÓigheadh co-ionnan airson obrach cho-ionnan. 3. Tha c˛ir aig gach neach a tha anns an obair air tuarasdal freagarrach a bheireadh dha fhein 's dha theaghlach bi-be˛ a bhiodh a-rŔir luach agus inbhe an duine eadhon ged a dh' fheumte leasachadh a dhŔanamh tro mheadhanan eile airson dýon s˛isealta a bhith aige. 4. Tha c˛ir aig gach neach air cŔaird-chomainn a dhealbh agus e fhein a cheangal riutha airson dýon a ch˛irichean. Bonn 24. Tha c˛ir aig gach neach air fois agus saor-thýde c˛mhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri lÓithean saora le pÓigheadh bho Óm gu Óm. Bonn 25. 1. Tha c˛ir aig na h-uile air Óite c˛mhnaidh a tha iomchaidh airson an slÓinte fhein is slÓinte an teaghlaich - sin a' gabhail na ghlacan biadh, aodach, taigheadas, lŔigh-aire agus seirbhisean s˛isealta - agus a thuilleadh air sin tha c˛ir aca air dýon ann an aghaidh call-obrach, tinneas, eu-cothrom, banntrachd, seann aois agus gainne be˛-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais. 2. Tha mÓthaireachd agus leanabachd airidh air aire agus cuideachadh air leth. Tha gach leanabh, dýolain neo a chaochladh, airidh air an dýon sh˛isealta cheudna. Bonn 26. 1. Tha foghlam na ch˛ir do gach neach. Bithidh foghlam an asgaidh, co-dhi¨ aig na h-ýrean bunaiteil. Bithidh foghlam bunasach sparraichte air gach neach. Bithidh foghlam teicneachail, proifeiseanta agus Órd fhoghlam air bonn airidheachd, co-ionnan fosgailte do na h-uile neach. 2. Bithidh foghlam ag amas air lÓn-leasachadh pearsa an duine agus a chum neartachaidh tlachd ann an c˛irichean agus saorsan daonna. Bithidh foghlam a' brosnachadh tuigseachd, foighidinn agus cÓirdeas am measg dh¨thchannan, am measg bhuidhnean cinneadail is crÓbhach, c˛mhla ri a bhith a' cur air adhart oidhirpean nan D¨thchannan Aonaichte a thaobh cumail na sýthe. 3. Tha c˛ir o th¨s aig pÓrantan roghainn a dhŔanamh den t-se˛rsa foghlaim a tha freagarrach don cloinn. Bonn 27. 1. 'S e c˛ir nan uile compÓirt a bhith aca ann am beatha chultarail an coimhearsnachd fhein, a bhith s˛lasach anns na h-ealain is roinn a bhith aca anns gach maitheas a shruthas bho gach adhartas saidheansail. 2. Tha gach neach c˛ireach air dýon a bhith air na sochairean moralta agus saoghalta a tha a' sruthadh bho obair saidheansail, litreachail neo dealbhach ris am bheil e fhein. Bonn 28. Tha c˛ir aig gach neach air ˛rdugh s˛isealta agus eadar-nÓiseanta anns am bi c˛irichean agus saorsaidhean a' Ghairm seo air an toirt gu buil. Bonn 29. 1. Tha dleasdanasan an crochadh air gach neach don choimhearsnachd sin a-mhÓin anns am bheil e comasach dha a mhiannan pearsanta a choilionadh. 2. Ann an cleachdadh a ch˛irichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crých a chuireas an lagh air chois airson a bhith a' dŔanamh cinnteach gum bi c˛irichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd, rian pobaill agus maitheas coitcheann a' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith. 3. Chan fhaodar na c˛irichean agus na saorsaidhean sin a bhith air an cleachdadh air dh˛igh sam bith ma tha iad a' ruith calg-dhýreach an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan D¨thchannan Aonaichte. Bonn 30. Chan fhaod ni anns a' Ghairm seo a bhith air a thuigsinn mar gum biodh e a' toirt cothroim do StÓit, do ch˛mhlan neo do dhuine, c˛ir air pÓirt a ghabhail ann an gnýomh sam bith a chur an cŔill, a tha a' cuimseachadh air a bhith a' cur Ó bith aon de na c˛irichean neo na saorsaidhean a tha sgrýobhte sýos anns a' Ghairm seo. GAIRM CHOITCHEANN A THAOBH COIRICHEAN A' CHINNE DAONNA Air an deicheamh latha den D¨bhlachd 1948 ghabh Comhdhail Choitcheann nan D¨thchannan Aonaichte ri, agus chuir iad an cŔill, "Gairm Choitcheann air c˛irichean A' Chinne-daonna" aig a bheil a bhrýgh gu mionaideach ri fhaicinn anns na duilleagan a leanas. Mar thoradh air an achd seo chuir a' Chomhdhail Choitcheann impidh air gach d¨thaich anns a' bhallrachd brýgh na Gairm seo "a sgaoileadh, fhoillseachadh, a leughadh is a theagasg, gu h-Óraidh ann an sgoiltean agus ann an Óitean ionnsachaidh eile, gun eadar-dhealachadh a bhith air a dhŔanamh air bonn inbhe phoiliticeach dh¨thchannan neo thýrean sam bith.