PHP Classes

File: etc/ro.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of AccountKiller   PHP Text Language Detection Library   etc/ro.txt   Download  
File: etc/ro.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: Documentation
Class: PHP Text Language Detection Library
Detect the language of a given text string
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 12,839 bytes
 

Contents

Class file image Download
DECLARA?IA UNIVERSAL? A DREPTURILOR OMULUI Preambul Considerând c? recunoa?terea demnit??ii inerente tuturor membrilor familiei umane ?i a drepturilor lor egale ?i inalienabile constituie fundamentul libert??ii, drept??ii ?i p?cii în lume, Considerând c? ignorarea ?i dispre?uirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolt? con?tiin?a omenirii ?i c? f?urirea unei lumi în care fiin?ele umane se vor bucura de libertatea cuvântului ?i a convingerilor ?i vor fi eliberate de team? ?i mizerie a fost proclamat? drept cea mai înalt? aspira?ie a oamenilor, Considerând c? este esen?ial ca drepturile omului s? fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul s? nu fie silit s? recurg?, ca solu?ie extrem?, la revolt? împotriva tiraniei ?i asupririi, Considerând c? este esen?ial a se încuraja dezvoltarea rela?iilor prietene?ti între na?iuni, Considerând c? în Cart? popoarele Organiza?iei Na?iunilor Unite au proclamat din nou credin?a lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea ?i în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru b?rba?i ?i femei ?i c? au hot?rât s? favorizeze progresul social ?i îmbun?t??irea condi?iilor de via?? în cadrul unei libert??i mai mari, Considerând c? statele membre s?au angajat s? promoveze în colaborare cu Organiza?ia Na?iunilor Unite respectul universal ?i efectiv fa?? de drepturile omului ?i libert??ile fundamentale, precum ?i respectarea lor universal? ?i efectiv?, Considerând c? o concep?ie comun? despre aceste drepturi ?i libert??i este de cea mai mare importan?? pentru realizarea deplin? a acestui angajament, ADUNAREA GENERAL? proclam? prezenta DECLARA?IE UNIVERSAL? A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre care trebuie s? tind? toate popoarele ?i toate na?iunile, pentru ca toate persoanele ?i toate organele societ??ii s? se str?duiasc?, având aceast? Declara?ie permanent în minte, ca prin înv???tur? ?i educa?ie s? dezvolte respectul pentru aceste drepturi ?i libert??i ?i s? asigure prin m?suri progresive, de ordin na?ional ?i interna?ional, recunoa?terea ?i aplicarea lor universal? ?i efectiv?, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât ?i al celor din teritoriile aflate sub jurisdic?ia lor. Articolul 1 Toate fiin?ele umane se nasc libere ?i egale în demnitate ?i în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ra?iune ?i con?tiin?? ?i trebuie s? se comporte unele fa?? de altele în spiritul fraternit??ii. Articolul 2 Fiecare om se poate prevala de toate drepturile ?i libert??ile proclamate în prezenta Declara?ie f?r? niciun fel de deosebire ca, de pild?, deosebirea de ras?, culoare, sex, limb?, religie, opinie politic? sau orice alt? opinie, de origine na?ional? sau social?, avere, na?tere sau orice alte împrejur?ri. În afar? de aceasta, nu se va face nicio deosebire dup? statutul politic, juridic sau interna?ional al ??rii sau al teritoriului de care ?ine o persoan?, fie c? aceast? ?ar? sau teritoriu sunt independente, sub tutel?, neautonome sau supuse vreunei alte limit?ri a suveranit??ii. Articolul 3 Orice fiin?? uman? are dreptul la via??, la libertate ?i la securitatea persoanei sale. Articolul 4 Nimeni nu va fi ?inut în sclavie, nici în servitute; sclavajul ?i comer?ul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Articolul 5 Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Articolul 6 Fiecare om are dreptul s? i se recunoasc? pretutindeni personalitatea juridic?. Articolul 7 To?i oamenii sunt egali în fa?a legii ?i au, f?r? nicio deosebire, dreptul la o egal? protec?ie a legii. To?i oamenii au dreptul la o protec?ie egal? împotriva oric?rei discrimin?ri care ar viola prezenta Declara?ie ?i împotriva oric?rei provoc?ri la o asemenea discriminare. Articolul 8 Orice persoan? are dreptul la satisfac?ia efectiv? din partea instan?elor juridice na?ionale competente împotriva actelor care violeaz? drepturile fundamentale ce?i sunt recunoscute prin constitu?ie sau lege. Articolul 9 Nimeni nu trebuie s? fie arestat, de?inut sau exilat în mod arbitrar. Articolul 10 Orice persoan? are dreptul în deplin? egalitate de a fi audiat? în mod echitabil ?i public de c?tre un tribunal independent ?i impar?ial care va hot?rî fie asupra drepturilor ?i obliga?iilor sale, fie asupra temeiniciei oric?rei acuz?ri în materie penal? îndreptat? împotriva sa. Articolul 11 1. Orice persoan? acuzat? de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul s? fie presupus? nevinovat? pân? când vinov??ia sa va fi stabilit? în mod legal în cursul unui proces public în care i?au fost asigurate toate garan?iile necesare ap?r?rii sale. 2. Nimeni nu va fi condamnat pentru ac?iuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului interna?ional sau na?ional. De asemenea, nu se va aplica nicio pedeaps? mai grea decât aceea care era aplicabil? în momentul când a fost s?vâr?it actul cu caracter penal. Articolul 12 Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în via?a sa personal?, în familia sa, în domiciliul lui sau în coresponden?a sa, nici la atingeri aduse onoarei ?i reputa?iei sale. Orice persoan? are dreptul la protec?ia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Articolul 13 1. Orice persoan? are dreptul de a circula în mod liber ?i de a??i alege re?edin?a în interiorul grani?elor unui stat. 2. Orice persoan? are dreptul de a p?r?si orice ?ar?, inclusiv a sa, ?i de reveni în ?ara sa. Articolul 14 1. În caz de persecu?ie, orice persoan? are dreptul de a c?uta azil ?i de a beneficia de azil în alte ??ri. 2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urm?rire ce rezult? în mod real dintr?o crim? de drept comun sau din ac?iuni contrare scopurilor ?i principiilor Organiza?iei Na?iunilor Unite. Articolul 15 1. Orice persoan? are dreptul la o cet??enie. 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cet??enia sa sau de dreptul de a??i schimba cet??enia. Articolul 16 1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, b?rb?tul ?i femeia, f?r? nicio restric?ie în ce prive?te rasa, na?ionalitatea sau religia, au dreptul de a se c?s?tori ?i de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea c?s?toriei, în decursul c?s?toriei ?i la desfacerea ei. 2. C?s?toria nu poate fi încheiat? decât cu consim??mântul liber ?i deplin al viitorilor so?i. 3. Familia constituie elementul natural ?i fundamental al societ??ii ?i are dreptul la ocrotire din partea societ??ii ?i a statului. Articolul 17 1. Orice persoan? are dreptul la proprietate, atât singur?, cât ?i în asocia?ie cu al?ii. 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa. Articolul 18 Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de con?tiin?? ?i religie; acest drept include libertatea de a??i schimba religia sau convingerea, precum ?i libertatea de a??i manifesta religia sau convingerea, singur sau împreun? cu al?ii, atât în mod public, cât ?i privat, prin înv???tur?, practici religioase, cult ?i îndeplinirea riturilor. Articolul 19 Orice om are dreptul la libertatea opiniilor ?i exprim?rii; acest drept include libertatea de a avea opinii f?r? imixtiune din afar?, precum ?i libertatea de a c?uta, de a primi ?i de a r?spândi informa?ii ?i idei prin orice mijloace ?i independent de frontierele de stat. Articolul 20 1. Orice persoan? are dreptul la libertatea de întrunire ?i de asociere pa?nic?. 2. Nimeni nu poate fi silit s? f?c? parte dintr?o asocia?ie. Articolul 21 1. Orice persoan? are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ??rii sale, fie direct, fie prin reprezentan?i liber ale?i. 2. Orice persoan? are dreptul de acces egal la func?iile publice din ?ara sa. 3. Voin?a poporului trebuie s? constituie baza puterii de stat; aceast? voin?? trebuie s? fie exprimat? prin alegeri nefalsificate, care s? aib? loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal ?i exprimat prin vot secret sau urmând o procedur? echivalent? care s? asigure libertatea votului. Articolul 22 Orice persoan?, în calitatea sa de membru al societ??ii, are dreptul la securitatea social?; ea este îndrept??it? ca prin efortul na?ional ?i colaborarea interna?ional?, ?inându?se seama de organizarea ?i resursele fiec?rei ??ri, s? ob?in? realizarea drepturilor economice, sociale ?i culturale indispensabile pentru demnitatea sa ?i libera dezvoltare a personalit??ii sale. Articolul 23 1. Orice persoan? are dreptul la munc?, la libera alegere a muncii sale, la condi?ii echitabile ?i satisf?c?toare de munc?, precum ?i la ocrotirea împotriva ?omajului. 2. To?i oamenii, f?r? nicio discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munc? egal?. 3. Orice om care munce?te are dreptul la o retribuire echitabil? ?i satisf?c?toare care s??i asigure atât lui, cât ?i familiei sale, o existen?? conform? cu demnitatea uman? ?i completat?, la nevoie, prin alte mijloace de protec?ie social?. 4. Orice persoan? are dreptul de a întemeia sindicate ?i de a se afilia la sindicate pentru ap?rarea intereselelor sale. Articolul 24 Orice persoan? are dreptul la odihn? ?i recrea?ie, inclusiv la o limitare rezonabil? a zilei de munc? ?i la concedii periodice pl?tite. Articolul 25 1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care s? asigure s?n?tatea ?i bun?starea lui ?i familiei sale, cuprinzând hrana, îmbr?c?mintea, locuin?a, îngrijirea medical?, precum ?i serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de ?omaj, boal?, invaliditate, v?duvie, b?trâne?e sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzisten??, în urma unor împrejur?ri independente de voin?a sa. 2. Mama ?i copilul au dreptul la ajutor ?i ocrotire deosebite. To?i copiii, fie c? sunt n?scu?i în cadrul c?s?toriei sau în afara acesteia, se bucur? de aceea?i protec?ie social?. Articolul 26 1. Orice persoan? are dreptul la înv???tur?. Înv???mântul trebuie s? fie gratuit, cel pu?in în ceea ce prive?te înv???mântul elementar ?i general. Înv???mântul elementar trebuie s? fie obligatoriu. Înv???mântul tehnic ?i profesional trebuie s? fie la îndemâna tuturor, iar înv???mântul superior trebuie s? fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baz? de merit. 2. Înv???mântul trebuie s? urm?reasc? dezvoltarea deplin? a personalit??ii umane ?i înt?rirea respectului fa?? de drepturile omului ?i libert??ile fundamentale. El trebuie s? promoveze în?elegerea, toleran?a, prietenia între toate popoarele ?i toate grupurile rasiale sau religioase, precum ?i dezvoltarea activit??ii Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru men?inerea p?cii. 3. P?rin?ii au dreptul de prioritate în alegerea felului de înv???mânt pentru copiii lor minori. Articolul 27 1. Orice persoan? are dreptul de a lua parte în mod liber la via?a cultural? a colectivit??ii, de a se bucura de arte ?i de a participa la progresul ?tiin?ific ?i la binefacerile lui. 2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale ?i materiale care decurg din orice lucrare ?tiin?ific?, literar? sau artistic? al c?rei autor este. Articolul 28 Orice persoan? are dreptul la o orânduire social? ?i interna?ional? în care drepturile ?i libert??ile expuse în prezenta Declara?ie pot fi pe deplin înf?ptuite. Articolul 29 1. Orice persoan? are îndatoriri fa?? de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibil? dezvoltarea liber? ?i deplin? a personalit??ii sale. 2. În exercitarea drepturilor ?i libert??ilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngr?dirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoa?tere ?i respectare a drepturilor ?i libert??ilor altora ?i ca s? fie satisf?cute justele cerin?e ale moralei, ordinii publice ?i bun?st?rii generale într?o societate democratic?. 3. Aceste drepturi ?i libert??i nu vor putea fi în niciun caz exercitate contrar scopurilor ?i principiilor Organiza?iei Na?iunilor Unite. Articolul 30 Nicio dispozi?ie a prezentei Declara?ii nu poate fi interpretat? ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoan? dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a s?vâr?i vreun act îndreptat spre desfiin?area unor drepturi sau libert??i enun?ate în prezenta Declara?ie.