PHP Classes

File: BENI-OKU.md

Recommend this page to a friend!
  Classes of berkay karata?   PHP-DS   BENI-OKU.md   Download  
File: BENI-OKU.md
Role: Auxiliary data
Content type: text/markdown
Description: Auxiliary data
Class: PHP-DS
Translate text in PHP code to different languages
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 3,296 bytes
 

Contents

Class file image Download

PHP-DS çok basittir. 16 ad?mda tamamen ö?renebilirsiniz :) : https://github.com/insayd10/PHP-DS/wiki/PHP-DS'yi-16-ad%C4%B1mda-%C3%B6%C4%9Frenin

*

PHP-DS Nedir?

Tamamen farkl? bir i18n deneyimi! * K?saca

Bir s?n?fa PHP ile kod veriyorsunuz ve s?n?f?n?z?n birden çok dile çevirebilmesini istiyorsunuz. Bildi?iniz gibi dosyada yap?lan düzenlemeler çok zahmetlidir. "PHP-DS", farkl? bir yöntemle, s?n?flar?n?z?n birden çok dili destekleyebilen bir altyap?ya sahip olmas?n? sa?lar. * Uzunnnca bir

Bildi?iniz üzere OOP(Nesne yönelimli programlama) hayat?m?za girerek zaten geli?mekte olan bir teknolojiyi, tabiri caizse ko?turmaya ba?lad?. OOP nin s?n?rlar? mechul, fakat kullan?m? standarttan öte geçemiyor. Ayn? tarzda bir kodlamayla, farkl? amaçlar için çal???yoruz.

Özgür bir yaz?l?m, özgürce kitlelere ula?mal? PHP-DS' yi büyük bir hedef kitlesi olan bir s?n?f?n, h?zl? ve kolay bir ?ekilde kitlesine ula?mak, kitlesinin ona adaptasyonunu kolayla?t?rmak için tasarlad?k. Yanl?? anla??labilece?i üzere globallikten, standarttan kaçmak de?il aksine h?zl? bir ?ekilde bunlara ula??lmas?n? hedefliyoruz. Biz insanlar?n birden fazla kullan?m? olan methodlar geli?tirmesini hedefledik. örnek olarak bir upload s?n?f? için file_upload::file($file); ?eklinde bir kullan?m olsun. Bu s?n?f?n sahibi, PHP-DS kullanarak dil dosyalar? olu?turup, her bir dil için farkl? method kullan?mlar? gerçekle?tirebilir. yani bir methodun birden fazla kullan?m? olabilir. bir ?ngiliz bu s?n?f? kullan?rken yukar?daki kodu yazarken, bir Türk ayn? s?n?f? kullan?rken dosya_upload::dosya($dosya); koduyla ayn? i?lemi gerçekle?tirebilir. Ayr?ca, bir ?ngiliz "Warning: file type is not supported!" olarak ç?kt? al?rken, ayn? s?n?f? kullanan bir Türk "Dikkat: dosya tipi desteklenmiyor." ?eklinde, bir Alman ise "Vorsicht: dateityp wird nicht unterstützt." olarak ayn? ç?kt?y? alabilir. * Belki

insanlar hala daha veresiye defteri tutuyor olacakt?. dü?ünsenize excell gibi bir yaz?l?m dil deste?i sunmu? ve çok büyük ya? grubundaki insanlar?n bile i?leri interaktif hale gelmi?, onlar? bünyesine katm??. * Arayüz- Arabirim- Araeleman kavramlar?:

Arayüz nedir? Arayüz kavram? sadece grafik arayüzleriyle s?n?rl? de?ildir. Grafik arayüzleri her ne kadar son kullan?c?n?n i?lerini kolayla?t?rsa da; günümüzde yeni bir kavram olan "ara elaman"'lar için yetersiz kalmaktad?r. Araelemanlar, son kullan?c?lar gibi ihtiyac? olan program? kullananlardan bir t?k üstte; kod üreticilerinden bir t?k altta olan bir s?n?ft?r. Araelemanlar, son kullan?c?ya hitap edebilmek için kod üreticilerinin ürünlerini kullan?rlar. Wordpress bir kod üreticidir. Wordpress için template haz?rlarken wordpressin methodlar?n? kullanan bir ki?i ise bir Araeleman. ??te bu noktada kod üreticileri, ürünlerinin daha fazla talep görmesi için ara elemanlar için grafik arayüzlerinden ayr?; bir ara birim geli?tirme ihtiyac? duymaktad?r. Arabirimleri ile her kesimden ara elemanlara ula?abilir, ve sonuç olarak son kullan?c?ya ula?abilirler.

PHP-DS bu süreçte ilk ad?m? att?. Güle güle geli?tirmeler:)