PHP Classes

File: application/third_party/PHPExcel/locale/hu/functions

Recommend this page to a friend!
  Classes of harold rita  >  PHP Thesis Proposal Hub  >  application/third_party/PHPExcel/locale/hu/functions  >  Download  
File: application/third_party/PHPExcel/locale/hu/functions
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Thesis Proposal Hub
Store and publish research thesis documents
Author: By
Last change:
Date: 4 years ago
Size: 35,608 bytes
 

Contents

Class file image Download
##
## PHPExcel
##

## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel
##
## This library is free software; you can redistribute it and/or
## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
## License as published by the Free Software Foundation; either
## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
##
## This library is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
## Lesser General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
## License along with this library; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
##
## @category  PHPExcel
## @package  PHPExcel_Calculation
## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel)
## @license  http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt	LGPL
## @version  ##VERSION##, ##DATE##
##
## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/
##
##


##
##	Add-in and Automation functions			B?vítmények és automatizálási függvények
##
GETPIVOTDATA		= KIMUTATÁSADATOT.VESZ		##	A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.


##
##	Cube functions Kockafüggvények  
##
CUBEKPIMEMBER		= KOCKA.F?TELJMUT		##	Egy f? teljesítménymutató (KPI) nevét, tulajdonságát és mértékegységét adja eredményül, a nevet és a tulajdonságot megjeleníti a cellában. A KPI-k számszer?síthet? mérési lehet?séget jelentenek ? ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom ?, egy szervezet teljesítményének nyomonkövetésére használhatók.
CUBEMEMBER		= KOCKA.TAG			##	Kockahierachia tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellen?rizhet? vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.
CUBEMEMBERPROPERTY	= KOCKA.TAG.TUL			##	A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellen?rizhet?, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.
CUBERANKEDMEMBER	= KOCKA.HALM.ELEM		##	Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítmény? üzletköt?t vagy a 10 legjobb tanulót.
CUBESET			= KOCKA.HALM			##	Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.
CUBESETCOUNT		= KOCKA.HALM.DB			##	Egy halmaz elemszámát adja eredményül.
CUBEVALUE		= KOCKA.ÉRTÉK			##	Kockából összesített értéket ad eredményül.


##
##	Database functions				Adatbázis-kezel? függvények
##
DAVERAGE		= AB.ÁTLAG			##	A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
DCOUNT			= AB.DARAB			##	Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
DCOUNTA			= AB.DARAB2			##	Megszámolja az adatbázisban lév? nem üres cellákat.
DGET			= AB.MEZ?			##	Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
DMAX			= AB.MAX			##	A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
DMIN			= AB.MIN			##	A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
DPRODUCT		= AB.SZORZAT			##	Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tev? rekordjaira összeszorozza a megadott mez?ben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
DSTDEV			= AB.SZÓRÁS			##	A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
DSTDEVP			= AB.SZÓRÁS2			##	A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
DSUM			= AB.SZUM			##	Összeadja a feltételnek megfelel? adatbázisrekordok mez?oszlopában a számokat.
DVAR			= AB.VAR			##	A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a szórásnégyzetre.
DVARP			= AB.VAR2			##	A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórásnégyzetet.


##
##	Date and time functions				Dátumfüggvények
##
DATE			= DÁTUM				##	Adott dátum dátumértékét adja eredményül.
DATEVALUE		= DÁTUMÉRTÉK			##	Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
DAY			= NAP				##	Dátumértéket a hónap egy napjává (0-31) alakít.
DAYS360			= NAP360			##	Két dátum közé es? napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
EDATE			= EDATE				##	Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy kés?bbi dátum dátumértékét adja eredményül.
EOMONTH			= EOMONTH			##	Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy kés?bbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
HOUR			= ÓRA				##	Id?értéket órákká alakít.
MINUTE			= PERC				##	Id?értéket percekké alakít.
MONTH			= HÓNAP				##	Id?értéket hónapokká alakít.
NETWORKDAYS		= NETWORKDAYS			##	Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
NOW			= MOST				##	A napi dátum dátumértékét és a pontos id? id?értékét adja eredményül.
SECOND			= MPERC				##	Id?értéket másodpercekké alakít át.
TIME			= ID?				##	Adott id?pont id?értékét adja meg.
TIMEVALUE		= ID?ÉRTÉK			##	Szövegként megadott id?pontot id?értékké alakít át.
TODAY			= MA				##	A napi dátum dátumértékét adja eredményül.
WEEKDAY			= HÉT.NAPJA			##	Dátumértéket a hét napjává alakítja át.
WEEKNUM			= WEEKNUM			##	Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
WORKDAY			= WORKDAY			##	Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy kés?bbi dátum dátumértékét adja eredményül.
YEAR			= ÉV				##	Sorszámot évvé alakít át.
YEARFRAC		= YEARFRAC			##	Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.


##
##	Engineering functions				Mérnöki függvények
##
BESSELI			= BESSELI			##	Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELJ			= BESSELJ			##	A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELK			= BESSELK			##	A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELY			= BESSELY			##	Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BIN2DEC			= BIN2DEC			##	Bináris számot decimálissá alakít át.
BIN2HEX			= BIN2HEX			##	Bináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN2OCT			= BIN2OCT			##	Bináris számot oktálissá alakít át.
COMPLEX			= COMPLEX			##	Valós és képzetes részb?l komplex számot képez.
CONVERT			= CONVERT			##	Mértékegységeket vált át.
DEC2BIN			= DEC2BIN			##	Decimális számot binárissá alakít át.
DEC2HEX			= DEC2HEX			##	Decimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC2OCT			= DEC2OCT			##	Decimális számot oktálissá alakít át.
DELTA			= DELTA				##	Azt vizsgálja, hogy két érték egyenl?-e.
ERF			= ERF				##	A hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERFC			= ERFC				##	A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
GESTEP			= GESTEP			##	Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
HEX2BIN			= HEX2BIN			##	Hexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX2DEC			= HEX2DEC			##	Hexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX2OCT			= HEX2OCT			##	Hexadecimális számot oktálissá alakít át.
IMABS			= IMABS				##	Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
IMAGINARY		= IMAGINARY			##	Komplex szám képzetes részét adja eredményül.
IMARGUMENT		= IMARGUMENT			##	A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
IMCONJUGATE		= IMCONJUGATE			##	Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
IMCOS			= IMCOS				##	Komplex szám koszinuszát adja eredményül.
IMDIV			= IMDIV				##	Két komplex szám hányadosát adja eredményül.
IMEXP			= IMEXP				##	Az e szám komplex kitev?j? hatványát adja eredményül.
IMLN			= IMLN				##	Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
IMLOG10			= IMLOG10			##	Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMLOG2			= IMLOG2			##	Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMPOWER			= IMPOWER			##	Komplex szám hatványát adja eredményül.
IMPRODUCT		= IMPRODUCT			##	Komplex számok szorzatát adja eredményül.
IMREAL			= IMREAL			##	Komplex szám valós részét adja eredményül.
IMSIN			= IMSIN				##	Komplex szám szinuszát adja eredményül.
IMSQRT			= IMSQRT			##	Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
IMSUB			= IMSUB				##	Két komplex szám különbségét adja eredményül.
IMSUM			= IMSUM				##	Komplex számok összegét adja eredményül.
OCT2BIN			= OCT2BIN			##	Oktális számot binárissá alakít át.
OCT2DEC			= OCT2DEC			##	Oktális számot decimálissá alakít át.
OCT2HEX			= OCT2HEX			##	Oktális számot hexadecimálissá alakít át.


##
##	Financial functions				Pénzügyi függvények
##
ACCRINT			= ACCRINT			##	Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
ACCRINTM		= ACCRINTM			##	Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
AMORDEGRC		= AMORDEGRC			##	Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési id?szakokra vonatkozóan.
AMORLINC		= AMORLINC			##	Az egyes könyvelési id?szakokban az értékcsökkenést adja meg.
COUPDAYBS		= COUPDAYBS			##	A szelvényid?szak kezdetét?l a kifizetés id?pontjáig eltelt napokat adja vissza.
COUPDAYS		= COUPDAYS			##	A kifizetés id?pontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
COUPDAYSNC		= COUPDAYSNC			##	A kifizetés id?pontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
COUPNCD			= COUPNCD			##	A kifizetést követ? legels? szelvénydátumot adja eredményül.
COUPNUM			= COUPNUM			##	A kifizetés és a lejárat id?pontja között kifizetend? szelvények számát adja eredményül.
COUPPCD			= COUPPCD			##	A kifizetés el?tti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
CUMIPMT			= CUMIPMT			##	Két fizetési id?szak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
CUMPRINC		= CUMPRINC			##	Két fizetési id?szak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
DB			= KCS2				##	Eszköz adott id?szak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
DDB			= KCSA				##	Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott id?szakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
DISC			= DISC				##	Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
DOLLARDE		= DOLLARDE			##	Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
DOLLARFR		= DOLLARFR			##	Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
DURATION		= DURATION			##	Periodikus kamatfizetés? értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
EFFECT			= EFFECT			##	Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
FV			= JBÉ				##	Befektetés jöv?beli értékét számítja ki.
FVSCHEDULE		= FVSCHEDULE			##	A kezd?t?ke adott kamatlábak szerint megnövelt jöv?beli értékét adja eredményül.
INTRATE			= INTRATE			##	A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
IPMT			= RRÉSZLET			##	Hiteltörlesztésen belül a t?ketörlesztés nagyságát számítja ki adott id?szakra.
IRR			= BMR				##	A befektetés bels? megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
ISPMT			= LRÉSZLETKAMAT			##	A befektetés adott id?szakára fizetett kamatot számítja ki.
MDURATION		= MDURATION			##	Egy 100 Ft névérték? értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
MIRR			= MEGTÉRÜLÉS			##	A befektetés bels? megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböz? kamatlába mellett.
NOMINAL			= NOMINAL			##	Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
NPER			= PER.SZÁM			##	A törlesztési id?szakok számát adja meg.
NPV			= NMÉ				##	Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
ODDFPRICE		= ODDFPRICE			##	Egy 100 Ft névérték?, a futamid? elején töredék-id?szakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDFYIELD		= ODDFYIELD			##	A futamid? elején töredék-id?szakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ODDLPRICE		= ODDLPRICE			##	Egy 100 Ft névérték?, a futamid? végén töredék-id?szakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDLYIELD		= ODDLYIELD			##	A futamid? végén töredék-id?szakos értékpapír hozamát adja eredményül.
PMT			= RÉSZLET			##	A törlesztési id?szakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
PPMT			= PRÉSZLET			##	Hiteltörlesztésen belül a t?ketörlesztés nagyságát számítja ki adott id?szakra.
PRICE			= PRICE				##	Egy 100 Ft névérték?, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PRICEDISC		= PRICEDISC			##	Egy 100 Ft névérték? leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
PRICEMAT		= PRICEMAT			##	Egy 100 Ft névérték?, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PV			= MÉ				##	Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.
RATE			= RÁTA				##	Egy törlesztési id?szakban az egy id?szakra es? kamatláb nagyságát számítja ki.
RECEIVED		= RECEIVED			##	A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összegét adja eredményül.
SLN			= LCSA				##	Tárgyi eszköz egy id?szakra es? amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
SYD			= SYD				##	Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott id?szakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
TBILLEQ			= TBILLEQ			##	Kincstárjegy kötvény-egyenérték? hozamát adja eredményül.
TBILLPRICE		= TBILLPRICE			##	Egy 100 Ft névérték? kincstárjegy árát adja eredményül.
TBILLYIELD		= TBILLYIELD			##	Kincstárjegy hozamát adja eredményül.
VDB			= ÉCSRI				##	Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részid?szakra a csökken? egyenleg módszerének alkalmazásával.
XIRR			= XIRR				##	Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) bels? megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNPV			= XNPV				##	Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
YIELD			= YIELD				##	Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
YIELDDISC		= YIELDDISC			##	Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
YIELDMAT		= YIELDMAT			##	Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.


##
##	Information functions				Információs függvények
##
CELL			= CELLA				##	Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.
ERROR.TYPE		= HIBA.TÍPUS			##	Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
INFO			= INFÓ				##	A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
ISBLANK			= ÜRES				##	Eredménye IGAZ, ha az érték üres.
ISERR			= HIBA				##	Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
ISERROR			= HIBÁS				##	Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.
ISEVEN			= ISEVEN			##	Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.
ISLOGICAL		= LOGIKAI			##	Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.
ISNA			= NINCS				##	Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.
ISNONTEXT		= NEM.SZÖVEG			##	Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.
ISNUMBER		= SZÁM				##	Eredménye IGAZ, ha az érték szám.
ISODD			= ISODD				##	Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.
ISREF			= HIVATKOZÁS			##	Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.
ISTEXT			= SZÖVEG.E			##	Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.
N			= N				##	Argumentumának értékét számmá alakítja.
NA			= HIÁNYZIK			##	Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
TYPE			= TÍPUS				##	Érték adattípusának azonosítószámát adja eredményül.


##
##	Logical functions				Logikai függvények
##
AND			= ÉS				##	Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
FALSE			= HAMIS				##	A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
IF			= HA				##	Logikai vizsgálatot hajt végre.
IFERROR			= HAHIBA			##	A megadott értéket adja vissza, ha egy képlet hibához vezet; más esetben a képlet értékét adja eredményül.
NOT			= NEM				##	Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
OR			= VAGY				##	Eredménye IGAZ, ha bármely argumentuma IGAZ.
TRUE			= IGAZ				##	Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.


##
##	Lookup and reference functions			Keresési és hivatkozási függvények
##
ADDRESS			= CÍM				##	A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
AREAS			= TERÜLET			##	Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.
CHOOSE			= VÁLASZT			##	Értékek listájából választ ki egy elemet.
COLUMN			= OSZLOP			##	Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
COLUMNS			= OSZLOPOK			##	A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
HLOOKUP			= VKERES			##	A megadott tömb fels? sorában adott érték? elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezked? értékkel tér vissza.
HYPERLINK		= HIPERHIVATKOZÁS		##	Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
INDEX			= INDEX				##	Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
INDIRECT		= INDIREKT			##	Szöveg megadott hivatkozást ad eredményül.
LOOKUP			= KERES				##	Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
MATCH			= HOL.VAN			##	Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
OFFSET			= OFSZET			##	Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
ROW			= SOR				##	Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
ROWS			= SOROK				##	Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.
RTD			= RTD				##	Valós idej? adatokat keres vissza a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejleszt?eszközb?l. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.
TRANSPOSE		= TRANSZPONÁLÁS			##	Egy tömb transzponáltját adja eredményül.
VLOOKUP			= FKERES			##	A megadott tömb bal széls? oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában lev? értéked adja eredményül.


##
##	Math and trigonometry functions			Matematikai és trigonometrikus függvények
##
ABS			= ABS				##	Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
ACOS			= ARCCOS			##	Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSH			= ACOSH				##	Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ASIN			= ARCSIN			##	Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINH			= ASINH				##	Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ATAN			= ARCTAN			##	Egy szám arkusz tangensét számítja ki.
ATAN2			= ARCTAN2			##	X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANH			= ATANH				##	A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
CEILING			= PLAFON			##	Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb es? többszörösére kerekít.
COMBIN			= KOMBINÁCIÓK			##	Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
COS			= COS				##	Egy szám koszinuszát számítja ki.
COSH			= COSH				##	Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
DEGREES			= FOK				##	Radiánt fokká alakít át.
EVEN			= PÁROS				##	Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
EXP			= KITEV?			##	Az e adott kitev?j? hatványát adja eredményül.
FACT			= FAKT				##	Egy szám faktoriálisát számítja ki.
FACTDOUBLE		= FACTDOUBLE			##	Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
FLOOR			= PADLÓ				##	Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
GCD			= GCD				##	A legnagyobb közös osztót adja eredményül.
INT			= INT				##	Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
LCM			= LCM				##	A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LN			= LN				##	Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOG			= LOG				##	Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10			= LOG10				##	Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
MDETERM			= MDETERM			##	Egy tömb mátrix-determinánsát számítja ki.
MINVERSE		= INVERZ.MÁTRIX			##	Egy tömb mátrix inverzét adja eredményül.
MMULT			= MSZORZAT			##	Két tömb mátrix-szorzatát adja meg.
MOD			= MARADÉK			##	Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
MROUND			= MROUND			##	A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
MULTINOMIAL		= MULTINOMIAL			##	Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
ODD			= PÁRATLAN			##	Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PI			= PI				##	A pi matematikai állandót adja vissza.
POWER			= HATVÁNY			##	Egy szám adott kitev?j? hatványát számítja ki.
PRODUCT			= SZORZAT			##	Argumentumai szorzatát számítja ki.
QUOTIENT		= QUOTIENT			##	Egy hányados egész részét adja eredményül.
RADIANS			= RADIÁN			##	Fokot radiánná alakít át.
RAND			= VÉL				##	Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
RANDBETWEEN		= RANDBETWEEN			##	Megadott számok közé es? véletlen számot állít el?.
ROMAN			= RÓMAI				##	Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
ROUND			= KEREKÍTÉS			##	Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
ROUNDDOWN		= KEREKÍTÉS.LE			##	Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
ROUNDUP			= KEREKÍTÉS.FEL			##	Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
SERIESSUM		= SERIESSUM			##	Hatványsor összegét adja eredményül.
SIGN			= EL?JEL			##	Egy szám el?jelét adja meg.
SIN			= SIN				##	Egy szög szinuszát számítja ki.
SINH			= SINH				##	Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
SQRT			= GYÖK				##	Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
SQRTPI			= SQRTPI			##	A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
SUBTOTAL		= RÉSZÖSSZEG			##	Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SUM			= SZUM				##	Összeadja az argumentumlistájában lév? számokat.
SUMIF			= SZUMHA			##	A megadott feltételeknek eleget tev? cellákban található értékeket adja össze.
SUMIFS			= SZUMHATÖBB			##	Több megadott feltételnek eleget tév? tartománycellák összegét adja eredményül.
SUMPRODUCT		= SZORZATÖSSZEG			##	A megfelel? tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
SUMSQ			= NÉGYZETÖSSZEG			##	Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SUMX2MY2		= SZUMX2B?LY2			##	Két tömb megfelel? elemei négyzetének különbségét összegzi.
SUMX2PY2		= SZUMX2MEGY2			##	Két tömb megfelel? elemei négyzetének összegét összegzi.
SUMXMY2			= SZUMXB?LY2			##	Két tömb megfelel? elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
TAN			= TAN				##	Egy szám tangensét számítja ki.
TANH			= TANH				##	Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
TRUNC			= CSONK				##	Egy számot egésszé csonkít.


##
##	Statistical functions				Statisztikai függvények
##
AVEDEV			= ÁTL.ELTÉRÉS			##	Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
AVERAGE			= ÁTLAG				##	Argumentumai átlagát számítja ki.
AVERAGEA		= ÁTLAGA			##	Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
AVERAGEIF		= ÁTLAGHA			##	A megadott feltételnek eleget tév? tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
AVERAGEIFS		= ÁTLAGHATÖBB			##	A megadott feltételeknek eleget tév? cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
BETADIST		= BÉTA.ELOSZLÁS			##	A béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BETAINV			= INVERZ.BÉTA			##	Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BINOMDIST		= BINOM.ELOSZLÁS		##	A diszkrét binomiális eloszlás valószín?ségértékét számítja ki.
CHIDIST			= KHI.ELOSZLÁS			##	A khi-négyzet-eloszlás egyszél? valószín?ségértékét számítja ki.
CHIINV			= INVERZ.KHI			##	A khi-négyzet-eloszlás egyszél? valószín?ségértékének inverzét számítja ki.
CHITEST			= KHI.PRÓBA			##	Függetlenségvizsgálatot hajt végre.
CONFIDENCE		= MEGBÍZHATÓSÁG			##	Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
CORREL			= KORREL			##	Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
COUNT			= DARAB				##	Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
COUNTA			= DARAB2			##	Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
COUNTBLANK		= DARABÜRES			##	Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
COUNTIF			= DARABTELI			##	Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
COUNTIFS		= DARABHATÖBB			##	Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek több feltételnek.
COVAR			= KOVAR				##	A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
CRITBINOM		= KRITBINOM			##	Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
DEVSQ			= SQ				##	Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
EXPONDIST		= EXP.ELOSZLÁS			##	Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
FDIST			= F.ELOSZLÁS			##	Az F-eloszlás értékét számítja ki.
FINV			= INVERZ.F			##	Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
FISHER			= FISHER			##	Fisher-transzformációt hajt végre.
FISHERINV		= INVERZ.FISHER			##	A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
FORECAST		= EL?REJELZÉS			##	Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.
FREQUENCY		= GYAKORISÁG			##	A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függ?leges tömbként adja eredményül.
FTEST			= F.PRÓBA			##	Az F-próba értékét adja eredményül.
GAMMADIST		= GAMMA.ELOSZLÁS		##	A gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GAMMAINV		= INVERZ.GAMMA			##	A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMALN			= GAMMALN			##	A gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GEOMEAN			= MÉRTANI.KÖZÉP			##	Argumentumai mértani középértékét számítja ki.
GROWTH			= NÖV				##	Exponenciális regresszió alapján ad becslést.
HARMEAN			= HARM.KÖZÉP			##	Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
HYPGEOMDIST		= HIPERGEOM.ELOSZLÁS		##	A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
INTERCEPT		= METSZ				##	A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
KURT			= CSÚCSOSSÁG			##	Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
LARGE			= NAGY				##	Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
LINEST			= LIN.ILL			##	A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LOGEST			= LOG.ILL			##	Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
LOGINV			= INVERZ.LOG.ELOSZLÁS		##	A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOGNORMDIST		= LOG.ELOSZLÁS			##	A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
MAX			= MAX				##	Az argumentumai között szerepl? legnagyobb számot adja meg.
MAXA			= MAX2				##	Az argumentumai között szerepl? legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MEDIAN			= MEDIÁN			##	Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN			= MIN				##	Az argumentumai között szerepl? legkisebb számot adja meg.
MINA			= MIN2				##	Az argumentumai között szerepl? legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MODE			= MÓDUSZ			##	Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban el?forduló számot.
NEGBINOMDIST		= NEGBINOM.ELOSZL		##	A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NORMDIST		= NORM.ELOSZL			##	A normális eloszlás értékét számítja ki.
NORMINV			= INVERZ.NORM			##	A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORMSDIST		= STNORMELOSZL			##	A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
NORMSINV		= INVERZ.STNORM			##	A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
PEARSON			= PEARSON			##	A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
PERCENTILE		= PERCENTILIS			##	Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
PERCENTRANK		= SZÁZALÉKRANG			##	Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
PERMUT			= VARIÁCIÓK			##	Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
POISSON			= POISSON			##	A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
PROB			= VALÓSZÍN?SÉG			##	Annak valószín?ségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
QUARTILE		= KVARTILIS			##	Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
RANK			= SORSZÁM			##	Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RSQ			= RNÉGYZET			##	Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
SKEW			= FERDESÉG			##	Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.
SLOPE			= MEREDEKSÉG			##	Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
SMALL			= KICSI				##	Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
STANDARDIZE		= NORMALIZÁLÁS			##	Normalizált értéket ad eredményül.
STDEV			= SZÓRÁS			##	Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
STDEVA			= SZÓRÁSA			##	Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
STDEVP			= SZÓRÁSP			##	Egy statisztikai sokaság egészéb?l kiszámítja annak szórását.
STDEVPA			= SZÓRÁSPA			##	Egy statisztikai sokaság egészéb?l kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
STEYX			= STHIBAYX			##	Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
TDIST			= T.ELOSZLÁS			##	A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
TINV			= INVERZ.T			##	A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
TREND			= TREND				##	Lineáris trend értékeit számítja ki.
TRIMMEAN		= RÉSZÁTLAG			##	Egy adathalmaz középs? részének átlagát számítja ki.
TTEST			= T.PRÓBA			##	A Student-féle t-próbához tartozó valószín?séget számítja ki.
VAR			= VAR				##	Minta alapján becslést ad a varianciára.
VARA			= VARA				##	Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARP			= VARP				##	Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VARPA			= VARPA				##	Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
WEIBULL			= WEIBULL			##	A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
ZTEST			= Z.PRÓBA			##	Az egyszél? z-próbával kapott valószín?ségértéket számítja ki.


##
##	Text functions					Szövegm?veletekhez használható függvények
##
ASC			= ASC				##	Szöveg teljes szélesség? (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélesség? (egybájtos) karakterekké alakítja.
BAHTTEXT		= BAHTSZÖVEG			##	Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.
CHAR			= KARAKTER			##	A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
CLEAN			= TISZTÍT			##	A szövegb?l eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.
CODE			= KÓD				##	Karaktersorozat els? karakterének numerikus kódját adja eredményül.
CONCATENATE		= ÖSSZEF?Z			##	Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé f?z össze.
DOLLAR			= FORINT			##	Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.
EXACT			= AZONOS			##	Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
FIND			= SZÖVEG.TALÁL			##	Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybet?k megkülönböztetésével).
FINDB			= SZÖVEG.TALÁL2			##	Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybet?k megkülönböztetésével).
FIXED			= FIX				##	Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.
JIS			= JIS				##	A félszélesség? (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélesség? (kétbájtos) karakterekké alakítja.
LEFT			= BAL				##	Szöveg bal széls? karaktereit adja eredményül.
LEFTB			= BAL2				##	Szöveg bal széls? karaktereit adja eredményül.
LEN			= HOSSZ				##	Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
LENB			= HOSSZ2			##	Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
LOWER			= KISBET?			##	Szöveget kisbet?ssé alakít át.
MID			= KÖZÉP				##	A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
MIDB			= KÖZÉP2			##	A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
PHONETIC		= PHONETIC			##	Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.
PROPER			= TNÉV				##	Szöveg minden szavának kezd?bet?jét nagybet?sre cseréli.
REPLACE			= CSERE				##	A szövegen belül karaktereket cserél.
REPLACEB		= CSERE2			##	A szövegen belül karaktereket cserél.
REPT			= SOKSZOR			##	Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
RIGHT			= JOBB				##	Szövegrész jobb széls? karaktereit adja eredményül.
RIGHTB			= JOBB2				##	Szövegrész jobb széls? karaktereit adja eredményül.
SEARCH			= SZÖVEG.KERES			##	Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybet?k között nem tesz különbséget).
SEARCHB			= SZÖVEG.KERES2			##	Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybet?k között nem tesz különbséget).
SUBSTITUTE		= HELYETTE			##	Szövegben adott karaktereket másikra cserél.
T			= T				##	Argumentumát szöveggé alakítja át.
TEXT			= SZÖVEG			##	Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
TRIM			= TRIM				##	A szövegb?l eltávolítja a szóközöket.
UPPER			= NAGYBET?S			##	Szöveget nagybet?ssé alakít át.
VALUE			= ÉRTÉK				##	Szöveget számmá alakít át.
For more information send a message to info at phpclasses dot org.