PHP Classes

Tabela class: Show MySQL query results in an HTML table

Recommend this page to a friend!
  Info   Demos   Screenshots Screenshots   View files View files (10)   DownloadInstall with Composer Download .zip   Reputation   Support forum   Blog    
Ratings Unique User Downloads Download Rankings
Not enough user ratingsTotal: 345 All time: 7,039 This week: 455Up
Version License PHP version Categories
tabela-class 1.0GNU General Publi...4.0HTML, Databases
Description 

Author

This class can be used to show MySQL query results in an HTML table.

It can build an SQL query from a list of table fields and executes it.

The class generates an HTML table to display the query results.

It also displays links to browse results split in multiple pages, showing up to a given limit of records per page.

The table headers show links that allow showing results sorting by different fields.

Picture of Piotr Ejsmont
  Performance   Level  
Name: Piotr Ejsmont <contact>
Classes: 1 package by
Country: Poland Poland
Age: 55
All time rank: 371379 in Poland Poland
Week rank: 298 Up11 in Poland Poland Up

Details

**** OPIS PAKIETU KLASY TABELA **** Klasa TABELA, Wersja: 0.9 Autor: Piotr Ejsmont Klasa zosta&#322;a napisana w j&#281;zyku obiektowym PHP4.x. Dzieki tej klasie b&#281;dziesz móg&#322; przy pomocy kilku polece&#324; wygenerowa&#263; tabel&#281;, dla której mo&#380;esz w&#322;&#261;czy&#263; sortowanie i stronicowanie wyników. Dzi&#281;ki temu tworzenie serwisów i aplikacji internetowych staje si&#281; szybsze i tym samym wydajniejsze. Co najwa&#380;niejsze mo&#380;esz u&#380;ywa&#263; tego skryptu bezp&#322;atnie i bez ogranicze&#324;. Mo&#380;esz równie&#380; go modyfikowa&#263; zachowuj&#261;c jednak inforemacj&#281; o autorze skryptu. Plik tabela.zip zawiera: - tabela.class.php - plik klasy - tabela.css - plik css definiuj&#261;cy wygl&#261;d tabeli - tabela.sql - plik sql przyk&#322;adowej tabeli - index.php - plik php z przyk&#322;adem zastosowania Po rozpakowaniu mo&#380;esz na swoim lokalnym serwerze sprawdzi&#263; dzia&#322;anie klasy i poeksprymentowa&#263;. Zanim jednak zaczniesz u&#380;ywa&#263; jej musisz okre&#347;li&#263; poprawnie po&#322;&#261;czenie z baz&#261; danych. Klasa nie zawiera komunikatów b&#322;&#281;dów wobec czego nale&#380;y zwraca&#263; uwag&#281; na prawid&#322;owo&#347;&#263; sk&#322;adni. W przysz&#322;o&#347;ci postaram si&#281;, zaimplementowa&#263; obs&#322;ug&#281; b&#322;&#281;dów. Klasa jest opublikowana w wersji 0.9, co oznacza, &#380;e nie jest dok&#322;adnie, przez szerokie grono przetestowana, dlatego prosz&#281; o uwagi co do dzia&#322;ania skryptu. Wszelkie zmiany skryptu, oraz inne stworzone przeze mnie klasy b&#281;d&#261; publikowane na stronie http://klasyphp.fkr.pl. Na tej stronie b&#281;dzie równie&#380; publikowana wszelka dokumentacja z przyk&#322;adami. Prosz&#281; o wszelkie uwagi i propozycje. Piotr Ejsmont

  tabela.fkr.plExternal page  
Screenshots  
  • tabela_class_view.png
  Files folder image Files  
File Role Description
Files folder imageimages (1 directory)
Plain text file config.php Conf. File of configuration of example
Plain text file example.php Example File of example
Plain text file readme.txt Doc. Readme.txt
Plain text file tabela.class.php Class File of class
Plain text file tabela.css Data CSS file
Plain text file tabela.sql Data SQL file

  Files folder image Files  /  images  
File Role Description
Files folder imagetabela (4 files)

  Files folder image Files  /  images  /  tabela  
File Role Description
  Image file b_delete.png Data image file
  Image file b_edit.png Data image file of class - button
  Image file b_insert.png Data images file
  Image file b_show.png Data images file

 Version Control Unique User Downloads Download Rankings  
 0%
Total:345
This week:0
All time:7,039
This week:455Up